International Alliance for Natural Time

 

 

Natuurlijke tijd: een hoognodige en noodzakelijke stap naar een gezondere samenleving

In het licht van de huidige crises hebben wij onze krachten gebundeld met andere Europese en Noord-Amerikaanse organisaties in een internationale alliantie, die pleit voor permanente toepassing van natuurlijke tijd: de International Alliance for Natural Time.

Gesteund door gerenommeerde wetenschappers en experts op het gebied van chronobiologie, neurowetenschappen, economische en sociale wetenschappen, benadrukken wij het belang van natuurlijke tijd voor de gezondheid, de veiligheid, het onderwijs, de economie en het milieu en de dringende noodzaak om de huidige afwijking tussen sociale tijd en natuurlijke tijd recht te trekken.

Om onze collectieve gezondheid in deze tijden te versterken dringen wij er bij regeringen op beide continenten op aan om zo snel mogelijk de permanente, op de zon gebaseerde tijdzones te herstellen, vóór maart 2021.

Wil je een bijdrage leveren aan dit doel dan kan je onze lidorganisaties volgen, onze petities ondertekenen en helpen de juiste informatie te verspreiden over de schadelijke gevolgen (voor mens en milieu) van een permanent daylight saving time.

meer informatie:

Het voorstel van de EU om de klokschakelingen af te schaffen ligt nog steeds bij de lidstaten, vertegenwoordigd door de Raad van Ministers. De lidstaten moeten het voorstel bekrachtigen en aangeven in welke tijdzone ze permanent willen blijven. Op 9 december 2019 hadden de meeste lidstaten nog geen standpunt ingenomen en wilden ze eerst meer onderzoek doen.

De aanvankelijke deadline om dit besluit bekend te maken was vastgesteld op april 2020, om het in maart 2021 van kracht te laten worden. De huidige pandemie heeft gevolgen en deze kwestie lijkt in de meeste landen in prioriteit naar achteren te zijn geschoven, wat ons doet vermoeden dat het besluit waarschijnlijk zal worden uitgesteld tot maart 2021 door middel van de verlengingsclausule in het voorstel.

Dit betekent ook dat het voorstel pas in maart 2022 in werking zou treden. Desgevraagd antwoordden de ministeries van Verkeer dat de lidstaten meer impactanalyses van de EU verwachten. Er is geen nieuwe informatie op de EU informatiesites .

Laatste klokschakeling?

Wij blijven ons vanuit het samenwerkingsverband uiteraard volop inzetten opdat:

1. ...Onze klok nooit meer vooruit gezet zou worden naar Oost Europese Tijd.
2. ...De landen in West Europa  hun twee gestolen uur slaap terugkrijgen met een simpele eenmalige klokschakeling naar onze eigen West-Europese Tijd!
3. ...Iedereen de weg wordt getoond naar juiste informatie, omtrent de impact van ernstig verstoren van het bioritme.

Hou onze social media in de gaten. Wil je meehelpen, laat het ons weten!

EU informatiesites:

  • Europees Parlement: Seasonal changes of time
  • Raad van Ministers: Seasonal clock changes in the EU
  • Transport Raad: Seasonal clock change in the EU

 

 

België

In april 2020 hadden de betreffende lidstaten van Europa hun voorkeur voor het gebruik van een tijdzone moeten bepalen. Tot oktober 2020 gaf dit gelegenheid om de opgegeven keuzes te coördineren of bij te sturen. Deze vooropgezette data werden nogmaals uitgesteld. Dit jaar heeft de Coronacrisis de beslissingen in vertraging gezet. Minister Wilmès informeert ons, zodra er nieuwe elementen ter sprake komen.

 

België steunt de afschaffing, al wil de regering wel eerst nog een niet-bindende bevraging organiseren over de keuze tussen de zomer- of de wintertijd. Ons land wil zich alvast engageren om dezelfde keuze te maken als Nederland en Luxemburg, zodat er al minstens binnen de Benelux geen tijdsverschillen ontstaan.

 

2018
De Oostenrijkse minister van Transport Norbert Hofer leidt de gesprekken in Graz, waar de Europese ministers van Mobiliteit en Milieu de kwestie bespreken.Oostenrijk zit momenteel de Europese Raad voor.  Momenteel gaat het om "twee of drie lidstaten" die de veranderingen nog niet in 2019 willen doorvoeren. Volgens die landen vragen de technische voorbereiding van een omschakeling, onder meer voor de luchtvaartsector, zeker 18 maanden tijd. "Een compromis is nodig", zei Hofer nog, "omdat we een lapwerk aan verschillende tijdzones in de EU moeten vermijden."
LEES MEER

                   

Nederland  2019   Better Times  http://bettertimes.eu/

Nederlandse vereniging voor een stabiel uur (ism Belgische vereniging) heeft een position paper geschreven over Daylight Saving Time, waarin u kunt lezen, waarom West-Europa de West-Europese Tijd moet gebruiken. Nederland heeft dit document overhandigd aan het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse zaken. Zij communiceerden dit met het RijksInstituut voor publieke gezondheid en milieu (RIVM) , het Ministerie van Gezondheid, Welzijn en Sport.

Op 15 oktober 2019 concludeert het RIVM open en duidelijk in hun rapport "Standaardtijd, zomertijd & gezondheid": Wintertijd-zomertijd-wisselingen zijn ongezond; standaardtijd (UTC+1)is beter voor het publieke welzijn dan "zomertijd"(UTC+2). Het zou zelfs beter zijn indien Nederland de eigen geografische tijdzone (UTC) zou gebruiken.

Dit document werd vertaald in het Frans, Engels, Spaans.
De Belgische Vereniging bezorgde dit document aan onze politieke leiders.

Gezondtijd! Position paper maart 2020
L'heure de la santé! Exposé de position marche 2020
Health Time! Position paper January 2020

De linken vindt u op de homepage.

 

 

Spanje:

In afwachting van de definitieve beslissing.

In 2019 keurde het Europees Parlement het voorstel van de Commissie goed om de tijdverandering af te schaffen. Staatsregeringen moeten nu hun standpunt bepalen en dan zal in de Raad van Europa een gezamenlijk besluit worden genomen. Tegenwoordig moet de Spaanse regering kiezen tussen drie mogelijke opties:

Permanent   GMT + 1  (wintertijd)
Permanent   GMT + 2  (zomeruur) 
Permanent  zonnetijd:  GMT + 0  (huidige Londense wintertijd)


Gezien de aangevoerde argumenten, pleit het Barcelona Time Use Initiative for a Healthy society (BTUI) voor de noodzaak om op Europees niveau te debatteren, vooral tussen de staten in West-Europa die binnen hetzelfde tijdvak als Spanje liggen ( België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg) om de uiteindelijke beslissing te coördineren.

Volgens de aanbevelingen van de deskundige instanties verdedigt de BTUI permanent het onderhoud van het wintertijdschema of gaat permanent naar de tijdzone die behoort tot onze geografische zone (UTC + 0).

 

Barcelona Time Use Initiative  march 2020
The end of the time change, an opportunity for a healthier and more sustainable society


We must take advantage of this moment to correct a historical misalignment between social time and solar time.

From Barcelona Time Use Initiative we recommend an European-wide debate and we call for a meeting of European heads of state of Western Europe to decide jointly with what time we keep

Following the recommendations of experts, the Barcelona Time Use Initiative defends the maintenance of permanent wintertime or, moving to the time zone that belongs to our geographical zone (present time in Lisbon and London).

Maintaining the most similar time to our solar time would offer us the opportunity to improve overall the health of all citizens.

In fact, the European Biological Rhythms Society (EBRS) signed a manifesto in October 2018 for the European Commission, recommending that all of Europe stay at the permanent standard time (always keeping wintertime) in order to get more light in the morning during winter and reduce the amount of night light in summer.

 

21 december 2019

 We schreven nogmaals Belgische politici aan, die verantwoordelijkheid dienen op te nemen om het probleem van onjuiste tijdzones op te lossen en te zorgen voor stabiele uren in België. Het 'position paper', dat Nederland heeft opgesteld, en hetwelke werd vertaald in drie talen met assistentie van de Belgische vereninging werd hen bezorgd. Het position paper kan u downloaden op de homepage van deze site, in het Nederlands, Frans, Engels en Spaans.


We zijn tevreden met de initiatieven van Finland! President Sanna Marin zei dat de lidstaten de kwestie in detail zullen bespreken in de werkgroep "Intermodaal vervoer" op maandag 9 december.Om ze daar bij te helpen heeft Finland in december 2019 een Impact assessment framework gepresenteerd. Deze bevat een goede spreadsheet-tool waarmee makkelijk de hoeveelheid daglichturen per land uitgerekend kan worden voor elk mogelijk scenario, óók voor de optie West-Europese tijdzone voor West-Europa. Kanttekening is dat deze tool gevuld is met slecht onderbouwde en verouderde impact-informatie gebaseerd op een klein aantal incomplete, voornamelijk Duitse en Zweedse, bronnen. Dit is echter eenvoudig aan te passen met de informatie uit onze position paper. Alle lidstaten moeten dan een standpunt presenteren.

We wachten.

 

 

 6 november 2019

HOOGSTE TIJD VOOR ONZE EIGEN WEST-EUROPESE TIJD!

Momenteel worden in de EU-landen de posities bepaald omtrent het voorstel ‘Europese richtlijn einde klokschakelingen’.
Ook bij onze buur, Nederland oriënteert men zich nog op de directe en indirecte gevolgen van dit voorstel op onze samenleving.
Het Nederlandse Rijksinstituut voor gezondheid en milieu (RIVM) heeft vorige week haar bevindingen op het gebied van 
gezondheid gepresenteerd in het rapport ‘Standaardtijd, zomertijd en gezondheid’ - met als duidelijke conclusie dat de klokwisselingen ongezond zijn, de standaardtijd (UTC+1) beter is voor de volksgezondheid dan de zg. ‘zomertijd’ (UTC+2) en dat het nóg beter zou zijn als Nederland de eigen geografische tijdzone (UTC) hanteert.

Aansluitend bij de Nederlandse position paper willen wij de recente wetenschappelijke inzichten rondom klokschakelingen en de grote maatschappelijke weerslag hiervan op terreinen zoals onderwijs, zorg, werk en verkeer blijvend onder de aandacht brengen. Denk aan het belang van slaap, de invloed van daglicht op de biologische klok, de grote diversiteit aan menselijke dagritmes (van vroeg ochtendmens tot extreem avondmens) en de enorme impact van sociale jetlag op de economie. Hierin leggen zij nogmaals in klare taal uit waarom afstappen van de klokschakelingen en overgaan op de eigen tijdzone ook voor de rest van West-Europa een win-win oplossing is.

Het EU voorstel en het nationale en Europese debat daarover zijn een uitgelezen kans om alle verworven inzichten over de samenhang tussen tijd, gezondheid en economie op korte termijn te verzilveren. Hoogste tijd dus voor de permanente eigen West-Europese tijd!

U kan de Nederlandse position paper volledig doorlezen via de link op de homepage van deze site van de Belgische vereniging.

                                                           -----------------------------------------------------------------------------------

16 oktober 2019

In de door het Europees Parlement gestemde tekst wordt een einde gemaakt aan de verandering van uur en willen indieners voor het Europees Parlement niet langer de zomertijd, GMT +2.

Het is de Raad van Europa Aanbeveling 1432 die de rechtsgrondslag zal zijn voor de nieuwe richtlijn.

                                                          ---------------------------------------------------------------------------------------2019

Europees Parlement wil in 2021 switch tussen zomer- en wintertijd afschaffen, en dus niet in 2019, zoals de Europese Commissie had voorop gesteld. (laatste overschakeling in oktober naar winteruur.)


Europarlementsleden van de transportcommissie hebben maandag ingestemd met de afschaffing van de halfjaarlijkse switch tussen zomer- en wintertijd. Dat zou volgens hen moeten gebeuren in 2021.

Een meerderheid van 23 tegen 11 parlementsleden schaarde zich maandagmiddag in de commissie achter de idee om het halfjaarlijkse geschuif met de klokwijzers binnen twee jaar af te schaffen. In maart 2021 zou dan de laatste keer omgeschakeld worden naar de zomertijd.

De lidstaten gaven echter al snel aan dat ze meer tijd nodig hadden om de zaak te bekijken. Zeg maar: voor zich uitschuiven. Enkele lidstaten verkiezen zomertijd, de meesten wintertijd, en nog andere landen willen de halfjaarlijkse omschakeling gewoon behouden.

Kathleen Van Brempt (SP.A) :'We stellen voor de zomertijd overal als default te gebruiken, maar lidstaten wel de vrijheid te geven daar eventueel van af te wijken. Lidstaten die dat willen, moeten dat bekend maken tegen april 2020'.Eind maart zal ook het voltallige parlement zich uitspreken. Nadien is het aan de lidstaten om in te stemmen.

In België nam premier Charles Michel zich voor om de bevolking te raadplegen.

Het Europees Parlement geeft de lidstaten nu de tijd om onderling overleg te plegen, met name met de buurlanden, en gecoördineerde keuzes te maken. Een lappendeken aan tijdszones wil niemand.

Is dit de reden waarom Ivo Belet (CD&V) nog steeds probeert het lappendeken te creeën tegen het advies van Het Europees Parlement in, om zo het zogezegd intra-Europees overleg alsmaar uit te rekken en een definitief besluit uit te stellen?

Belet hoopt zo dat een afschaffing in 2021 nog niet zal geschieden. Het parlement wil immers dat de Europese Commissie de gevolgen van de uiteindelijke keuzes van de lidstaten op de Europese interne markt gaat onderzoeken. Indien de werking van de interne markt te veel hinder zou ondervinden, zou alsnog beslist kunnen worden om alles opnieuw uit te stellen.

Laat ons de politici het voorstel doen om de volgende 40 jaar een winteruur toe te passen, zodat het Europees Parlement tijd heeft om na te gaan via wetenschappelijk onderzoek of dit een goede beslissing was of niet. ;-)

 04/03/2019 Bron: Belga

                                                    -----------------------------------------------------------------------------------------

 2019

Stopzetting zomeruur of hoe het plots kan wenden.
In het Europees Parlement stemden in februari van dit jaar 384 parlementsleden voor een herziening van de zomertijd, 153 waren tegen.

 Het studiecentrum van het Europees Parlement vatte het een en ander samen. 

  • De voordelen van de richtlijn ‘zomeruur’ zijn te onbelangrijk zijn om er aandacht aan te besteden:
    wat u bespaart op het licht, dat besteedt u aan verwarming , terwijl negatieve gevolgen voor de
    gezondheid "ernstiger" zijn dan tot nu toe werd gedacht.”

          “Het Zomeruur-systeem kan het totale aantal uren daglicht dat een plaats op een bepaald tijdstip
           van het jaar krijgt, niet veranderen, het kan alleen de tijdaanduiding verschuiven wanneer
           zonsopgang en ondergang plaats vinden.”

         "De grote noord-zuid uitbreiding van de EU betekent dat de lichteffecten van zomertijd variëren in
          de EU. Het is vandaag zelfs nog meer uitgesproken met 28 lidstaten. De geografische factoren
          bepalen het verschil tussen zonnetijd en lokale tijd. Evenals seizoengebonden verschillen tussen de
          EU-lidstaten. De zomertijd heeft dus een verschillend effect in de noordelijke EU-landen en de
          zuidelijke Eu-landen.”

. Enkele politici aan het woord :

     -  De Christen-Democraat en EU-lid EVP Duitsland, Dieter Leberecht Koch:

  
 “  Als vicevoorzitter van de Commissie vervoer en toerisme van het Europees Parlement (EP) wil  
       ik de tijdzones behouden en werken aan het einde van de tijdswisseling. Hoewel we in staat
       waren een resolutie op te stellen, waarin werd opgeroepen om een volledig einde van de  
       zomertijd op de agenda van de plenaire vergadering van februari van het Europees Parlement
       te zetten, werd de resolutie fundamenteel gewijzigd. Er zijn slechts een paar
       wetenschappelijke uitspraken over de positieve effecten.”

   -   Open VLD geeft voorkeur voor een vast uur. “Indien de voordelen niet opwegen ten
       opzichte van de nadelen, zou het systeem moeten worden afgeschaft.”

  
 MR , België, geeft de voorkeur aan een hervorming van het systeem.

   -  
De overgrote meerderheid van Groenen / EFA-fractie in het Europees Parlement hebben
       voor een einde van de omschakeling gestemd. (Hilde Vautmans)

   -  
Marc Tarabella , Sociaal-democraat , heeft naar eigen zeggen, als enige volledig pro het
       systeem van uurswisseling gestemd.

   -   
Kabinet Vlaams Minister Ben Weyts van oa, Mobiliteit, Toerisme, dierenwelzijn,en
       Openbare werken laat weten dat het voor hen geen discussie is waar politiek een    
       voortrekkersrol in moet spelen. Er is volgens hen ook te weinig draagvlak. Daartegenover
       zeggen zij dat de zon enorme impact heeft op het dagelijks leven, maar meningen in het
       algemeen zijn verdeeld.

   -  EU-lid EVP - Werner Langen, Duitsland besluit dat het saldo van zomertijd positief is,
      met volgende argumenten:    
        
De Europese interne markt moet zo uniform mogelijk zijn.
           Energie besparen is grotendeels achterhaald.
          1/5 van de bevolking ondervindt gezondheidsproblemen, tenminste tijdelijk.
           Depressie wordt vaak geassocieerd met winertijd bij weinig licht.
           De mens heeft zon nodig voor zijn innerlijke balans.
           De bruikbare tijd is in de zomer aanzienlijk verlengd.
            Meer zonlicht zorgt voor vrijlating van gelukshormonen
           Bij een permanent zomeruur zal het in Parijs, Brussel en Amsterdam in december donker blijven tot 10u.
           Zon , levenslust, vrijetijdsbesteding en actieve recreatie wegen zwaarder dan de nadelen.

-  Belgisch EU-lid,CD&V, Ivo Belet heeft een eigen resolutie ingediend, die vraagt om (nog een)
   onderzoek ipv voorstel tot afschaffing. Deze werd goedgekeurd.

-  Mevrouw Violeta Bulc, Europees Commissaris deed bij aanvang van de zitting
   van 8 februari de volgende uitspraken, volgens ons met een tintje subjectiviteit:

  “De bevindingen zijn niet doorslaggevend negatief voor de menselijke gezondheid.“
  “ Het is onduidelijk of permanente zomer- of wintertijd beter zou zijn voor het menselijke bioritme.”
  “ Sommige mensen lijken te lijden aan de tweejaarlijkse veranderingen, maar dit kan goed worden
    gecompenseerd door de positieve gezondheidseffecten die worden veroorzaakt door toegenomen
    recreatieve en buitenactiviteiten.


Het Europees Parlement stemde voor een oproep naar een grondig onderzoek en zonodig een voorstel tot herziening van de EU-regels voor zomer/wintertijd.

De christen-democraten zijn erin geslaagd, met de steun van de meerderheid van de sociaal-democraten, om nog nader onderzoek te laten doen, alvorens te handelen. Het onderwerp is echter grondig onderzocht. Het was tijd om een ​​einde te maken aan de onnodige en belastende tijdswisseling. Dat is waarom het besluit van vandaag een vertragende tactiek is.

EU-lid ,Anie Schreijer, CDA,Nederland blijft positief: “Hoewel de christen-democraten en sociaal-democraten nu hebben afgeremd, is het toch kleine stap voorwaarts.  “Ik weet zeker dat actiegroepen, regeringen en Europarlementsleden blijven aan de weg timmeren om afschaffing te bereiken. Het is in het belang van zoveel gezinnen en kinderen die nodeloos last hebben van deze verplichting!”

Europese verenigingen antwoorden:

Er bestaan ontegensprekelijke wetenschappelijke studies die aantonen dat een uurswijziging schadelijk blijft voor de gezondheid van de mens. Bovendien zijn het niet dezelfde mensen die last hebben van "zomertijd" -systemen en degenen die er baat bij hebben. Er zal altijd schade blijven aan de eerste.
Het is op dit moment koffiedik kijken op welke manier, wanneer en hoelang het zogezegde nodige grondige overdoen van een evaluatie zal uitgevoerd worden.

Iemand zal er nu moeten op aandringen, opdat de Commissie het verdere onderzoek niet voor onbepaalde tijd zal rekken.  De petities van veel burgers, inclusief u, moeten een wake-up call zijn voor de Commissie om het besluitvormingsproces snel verder te zetten. 

Advies voor allen: ‘Maak niet de denkfout: zonneschijn = zomeruur.’

2/02/2018

Het Europees Parlement zal de 'zomertijd'-regel bespreken op donderdag 8 februari 2018 om 9.00 uur.

Om 12.00 uur zal het Europees Parlement stemmen over de bijgevoegde ontwerpresolutie, waarin de Europese Commissie wordt gevraagd een voorstel in te dienen om de tijdsverandering te beëindigen en te kiezen tussen zomer- of normale tijd in de EU.